Balázs Ferenc /1901. október 24. - 1937. május 22./

Kolozsvárt született. Apja postatisztviselő, anyja Derzsi Mária volt. Kolozsvárt tanult. Gyermekkorában tüdejét fertőzés érte. 1919-ben érett­ségizett. A teológia mellett az egyetemen bölcsészettudományt, a zeneaka­démián éneket tanult. Elsajátította az eszperantó nyelvet. Tanult vívni, foglalkozott irodalmi, lélektani és művészeti problémákkal.

1923 őszétől Angliában és az Egyesült Államokban tanult. Sokat utazgatott. Amerikában a szünidőkben különböző munkák végzésével tar­totta fönt magát. Szolidan élt s keresetéből keletnek tartva indult haza. Áthajózott a Csendes óceánon. Megfordult Japánban, Singapurban, Bur­mában, Irakban, Konstantinápolyban. Indiában több napot töltött Ghandi­nál és hosszabb időt Rabingranath Tagorénál.

Balázst itthon a székelykereszturi segédpapi állás és a gimnáziumi felügyelőség várta. 1930-tól Mészkőn szolgált. Az itt eltöltött hét esztendő volt gazdag sikereinek és bukásának ideje. Templomot épített, orgonát vásárolt, iskolát és lelkészi lakást bővített. Életre hívta az Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezetet, tejszövetkezetet, népfőiskolát szervezett és tevékenyen részt vett az egyházi élet megreformálásában. Dán mintára Népfőiskolát szervezett. Előadásokat tartott, vetítettképes összejöveteleket szervezett. Minden törekvése arra irányult, hogy föllendítse a falu gazdasági és kulturális életét.

Balázs meghívást kapott a Helikon társaságba, amely 2.000 lejjel segítette gyógykezeltetését. Írt verseket, meséket, regényeket, hittan­könyvet.

Szerény őszinteségével közel tudott férkőzni az emberekhez. Egyéni hitének középpontjában a humanizmus állt. Hitt a dolgok, a világ és az élet célzatosságában. A vallásban is az aktualitást kereste. Ellensége volt a külső formalitásnak. A vallásos nevelést talajművelésnek tekintette, egy későbbi gyümölcstermés érdekében. Balázs Ferenc sok korabeli lapba és folyóiratba írt. Vele is sok lap foglalkozott. Arcképét a Pásztortűz c. lap 1937. évi 208. száma és az Erdélyi Helikon közölte le.

            Életét Mészkőn fejezte be.

 

Fölhasznált irodalom:

Iván László: "Új apostol új bibliája." Unitár. Értesítő. 1936. 8-9. sz.

dr. Kiss Elek: "Balázs Ferenc." Unitár Közlöny. 1937. 7. sz.

László Dezső: "Balázs Ferenc 1901-1937." Pásztortűz. 1937.

Lőrinczi László: "Balázs Ferenc." Ker. Magvető. 1971. 4. sz.

Agárdi Ferenc: "A nagyvilág magyar vándorai." 1955.

Benamy Sándor: "A XX. sz.-ban éltem." 1966.

Dobai István: "Emlék Balázs Ferencről." Ker. Magvető. 1977. 2. sz.