Megtaláltuk Borbély Sándornak, az Országos Siketnéma Intézet néhai igazgatójának sírhelyét is.

 

Két nagynevű - erdélyi születésű - de a mai Magyarország terüle­tén elhalálozott iskolaigazgatóról van tudómásunk, akiknek tudtuk el­halálozásuknak helyét és idejét, de nem tudtuk, hogy hol és melyik te­metőben nyugosznak, és hogy gondozza-e valaki sírjukat.

Az egyik a Szentgericén 1869. dec. 27-én született és Tatabá­nyán 1945. febr. l0-én érszűkület következtében elhunyt GÁL KELEMEN, a Kolozsvári Unitárius Kollégium egykori igazgatója, a II. osztályú polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, az Unitárius Irodalmi Társaság elnöke, a Keresztény Magvető főmunkatársa és a Nevelésügyi Bizottság előadó­ja, a "Kolozsvári Unitárius Kollégium történetének " írója volt. 

 

A másik az Aranyosrákoson 1866. jan. 14-én született és Vácon, 1932. dec. 9-én elhunyt TORDAI  EREOS  BORBÉLY  SÁNDOR, a Váci Országos Siketnéma Intézet igazgatója, a Koronás Arany Érdemkereszt tulajdo­nosa, a Váci Hírlap és a Siketnéma Közlöny munkatársa, több szak­mai könyv írója, kinek 1923-ban megfestették arcképét, szobrát pedig az Intézet előtt állították föl.

Léta Sándor a budapesti "Bartók Béla Egyházközség" lelkésze és e sorok írója elhatározták, hogy felkutatják a két igazgató nyughe­lyét s kutatásuk eredményéről beszámolnak az Unitárius Élet olvasó­inak.

Az említettek 2006-ban találták meg Gál Kelemennek a tatabányai temetőben levő sírját s erről be is számoltak az Unitárius Élet 2006. juli-aug. száma 19-ik oldalán.

Borbély Sándor nyugvóhelyének felkutatására 2007. október 16-án került sor, mikor meglátogattuk a Váci Országos Siketnéma Inté­zetet, ahol Kvojka Ferencné gyógypedagógus megmutatta az In­tézet Múzeumában őrzött Borbély Sándor hagyaté­kot: az általa írt könyveket, a róla szóló irodalmi megemlékezéseket, naplóját és gyászjelentésének egy példányát, amelynek érdekessége az alábbi zárómondat: "Ezt a gyászjelentést édesapánk maga fogalmaz­ta s kívánságára nyomattuk ki így."

A gyászjelentésből megtudtuk, hogy Borbély Sándor 66 éves korá­ban, december 9-én reggel 5 órakor halálozott el s temetésére decem­ber 11-én, vasárnap du. 3 órakor került sor a Váci Országos Királyi Siketnéma Intézetből  /itt volt lakása/ a váci evangélikus temető­be, ideiglenes sírhelyére, honnét a család ősi sírboltjában Ara­nyosrákoson temettették volna el

Az Unitárius Értesítő 1932. dec. 15-ei száma /11. old./ Borbély Sándor haláláról értesítve, azt írja, hogy "temetése dec. 11-én tör­tént Vácon, nagy részvét mellett, de, hogy ki temette és valóban az evangélikus temetőben-e és hogy onnét a tetemet kihantolva el-szállítottak-e az aranyosrákosi ősi családi sírboltba / és mikor?/ arról nincs tudósítás. Mint ahogy arról sincs, hogy hamvait  /fele­ségével együtt/ mikor helyezték el szobra alatt s ki mondott felette gyászbeszédet?

Mindenesetre - örvendetes, hogy Borbély Sándor sírhelyét is megtaláltuk - s erről tudósítva kegyelettel áldozhattunk emlékének.

 

Kelemen Miklós

 

   

 

Borbély Sándor életrajz 1

Borbély Sándor életrajz 2

Borbély Sándorral foglalkozó irodalom